Soutěžní podmínky

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Vánoční soutěž o lampu Montana“ (dále jen „soutěž“).
1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Rendl Lighting, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží, Praha 2, IČO 28200896, zapsaná u Městského soudu v Praze, se spisovou značkou B 12955/MSPH (dále jen „organizátor“).
2. Místo konání a doba trvání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 04. 12. 2019 – od okamžiku vyhlášení soutěže v příspěvku na profilu Rendl Lighting na sociální síti Facebook (https://www.facebook.com/rendllighting/) do 15. 12. 2019 – do okamžiku vyhlášení výherce soutěže na profilu Rendl Lighting na sociální síti Facebook, a to formou komentáře pod příspěvkem o vyhlášení soutěže.
3. Podmínky účasti
Soutěže se mohou účastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Pořadatel soutěže může v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu doložil, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra předána.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora podílející se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.
Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
Podmínkou pro obdržení výhry je, aby výherce zaslal do Facebook zprávy profilu Rendl Lighting své jméno, příjmení a adresu pro zaslání výhry na výzvu organizátora, nejpozději však do 10 dnů od ukončení soutěže.
4. Průběh soutěže
· Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím sociální sítě Facebook na profilu Rendl Lighting.
Soutěžící se zúčastní soutěže vložením komentáře pod příspěvek o vyhlášení soutěže na sociální síti Facebook ve znění např. „Lampa by se mi hodila“ apod. Soutěžící se účastní soutěže pouze 1x.
Výherci budou o výhře informování prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook. Výherce může být požádán o prokázání, že „sleduje“ stránku Rendl Lighting, a to např. screenshotem obrazovky.
Výherci se stane 1 soutěžící, kterého náhodně vybere porota složená se zaměstnanců a organizátora. 5. Výhra v soutěži
Výherce vyhrává 1 stolní lampu Montana, tj. celkem se v soutěži hraje o 1 stolní lampu. Výhry nelze převést na jiné osoby. Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi. Na výhru nevzniká soutěžícímu právní nárok. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výhry či účasti v této soutěži právní cestou či soudní cestou je vyloučeno.
Podmínkou získání výhry je sdělení kontaktních údajů výherce do Facebook zprávy profilu Rendl Lighting. Výherce bude informován o výhře a dalším postupu pro předání výhry.
Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s organizátorem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok. Organizátor neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou organizátorem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Organizátor neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl zprávu od organizátora nebo nekontaktoval organizátora, pokud tyto důvody nespočívají na straně organizátora.
Organizátor se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou organizátor odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat organizátora, je organizátor oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.
6. Osobní údaje
Organizátor tímto informuje soutěžící, že za účelem zapojení se do soutěže budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně přezdívka na sociální síti Facebook, a profilová fotografie, a to po dobu trvání soutěže. Po ukončení soutěže nebudou osobní údaje soutěžícího dále zpracovány, vyjma jejich stálého zveřejnění na profilu pořadatele bez jakékoliv mediální podpory – toto zpracování osobních údajů může soutěžící kdykoliv ukončit tak, že příslušný soutěžní příspěvek odstraní.
Organizátor tímto informuje výherce, že za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, informování o průběhu soutěže a předání výhry budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa pro zaslání výhry, případně věk a přezdívka ve službě Facebook, a to po dobu trvání soutěže a 1 rok po jejím ukončení.
Správcem osobních údajů soutěžících je organizátor (společnost Rendl Lighting, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží, Praha 2), který bude zpracovávat osobní údaje v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou provádět i další zpracovatelé, zejména poskytovatelé zpracovatelských programů, služeb a aplikací.
Osobní údaje soutěžících a výherce v rozsahu jméno, příjmení, případně přezdívka na sociální síti Facebook, a profilová fotografie jsou uchovávány a zpracovávány v rámci sociální stě Facebook. Osobní údaje výherce v rozsahu jméno, příjmení, adresa pro zaslání výhry, případně věk a přezdívka ve službě Facebook jsou uchovávány na zabezpečených serverech organizátora v IT systémech v České́ republice. Organizátor se zavazuje zajistit bezpečnost údajů výherce. Aby organizátor zabránil neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění osobních údajů, zavedl vhodné fyzické, elektronické a procesní postupy pro ochranu a zabezpečení těchto osobních údajů.
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů soutěžících a výherce je oprávněný zájem organizátora na pořádání soutěže a předání výhry.
Soutěžící a výherce má právo:
- požadovat informace o zpracovávání osobních údajů,
- na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům,
- na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
- obrátit se na organizátora nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz, v případě podezření z porušení svých práv.
S výše uvedenými požadavky se soutěžící a výherce může obrátit na organizátora na e-mailové adrese info@rendl.com nebo osobně na adrese Masarykovo nábřeží, Praha 2.
7. Závěrečná ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly
a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.
Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
Organizátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána. Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete organizátorovi a organizátorovi, nikoliv Facebooku.
Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem prostřednictvím soukromé zprávy přes sociální síť Facebook nebo na zákaznický servis na e- mailu info@rendl.com.
Datum: 4. 12. 2019