Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Tyto podmínky se vztahují na veškerý prodej Rendl Lighting a.s. (dále jen „Prodávající“) a vyloučí použití jakýchkoliv odchylujících se obecných nebo specifických podmínek kupujícího. Žádná výjimka nebo úprava těchto prodejních podmínek nesmí být závazná pro společnost RENDL Lighting a.s, pokud není písemně schválena oprávněným zástupcem společnosti RENDL Lighting a.s.
Kupujícím může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Kupující“). Pokud se v těchto všeobecných podmínkách hovoří výslovně o spotřebiteli, rozumí se jím kupující - fyzická osoba, která vystupuje mimo rámec svého podnikání ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Spotřebitel“). Ustanovení týkající se Spotřebitelů se neuplatní pro vztahy Prodávajícího a Kupujícího, který Spotřebitelem není.

Ceny a platby
Na každý výrobek je uvedena cena včetně daně. V nákupním košíku naleznete celkovou cenu včetně všech poplatků, daní, přepravy a způsobu platby.

VISA, MasterCard, DinersClub
převodem na účet
Platba na prodejně
Dobírka

Doručení
Dodací lhůta je uvedena v nákupním košíku vedle různých možností způsobů doručení. Pokud služba / produkt má jiný čas dodání, než je uvedeno v nákupním košíku, dodací doba bude uvedena pro jednotlivé produkty.

UPS
Zásilkovna

Zásilkovna - výdejní místo
Vyzvednutí na skladě
Vyzvednutí na prodejně

V případě, že společnost RENDL Lighting a.s. má důvod zpochybnit platební schopnost kupujícího nebo schopnost zaplatit objednané produkty, společnost RENDL Lighting a.s. nemá povinnost produkty doručit a je oprávněna zastavit produkty v rámci přepravy, pokud kupující neposkytne zálohu na dodání nebo jiné nároky z obchodního vztahu nebo poskytnutí jistoty, kterou může RENDL Lighting a.s. rozumně přijmout.

Zboží vám bude zasláno prostřednictvím společnosti UPS, která provádí tři pokusy o doručení. Každý neúspěšný pokus vám společnost UPS sdělí prostřednictvím oznámení. Pokud není ani třetí pokus úspěšný, zboží bude vráceno zpět.

Je důležité zkontrolovat balík pečlivě před převzetím a pokud je to možné, zvedněte balíček, abyste zjistili, zda není viditelně poškozen. Při dodávání skleněných výrobků je obzvláště důležité zkontrolovat jeho obsah a to lehkým pohybem, abychom zjistili, že uvnitř balíku není sklo rozbité. Pokud máte podezření, že je balík poškozen, je vaší povinností informovat UPS před převzetím balíku.

Nepoškozené zásilky
U zásilek, které nepřevezmete z jiného důvodu než je poškození, budete zodpovědní za veškeré poplatky spojené s vrácením.

Vrácení produktů / služeb
Vrácení produktu je třeba provést na vlastní náklady, pokud není produkt vadný nebo poškozený při dodání. Vrácené produkty se zasílají jako dopisy nebo poštovní zásilky, nikoliv na dobírku. V případě výměny, společnost RENDL Lighting a.s. zaplatí za dodání náhradního produktu. Pokud chcete využít možnosti vrácení produktu, můžete vrátit produkt osobně nebo poštou. Je velmi důležité, abyste používali přepravní společnost, která provádí přímé dodávky do společností.

Nesplňujete podmínky vrácení, pokud:
Obal produktu byl porušen/otevřen.
Při vrácení produktu / služby:
Jste povinni vrátit produkt nepoškozený a ve stavu v jakém jste ho obdrželi.
Nesmíte produkt používat, avšak máte právo prověřit stav, ve kterém vám byl produkt dodán. Pokud je škoda způsobena při prověřování produktu, nesplňuje podmínky pro vrácení.

Reklamační řád
Lhůta na vrácení zboží je pro Spotřebitele 14 dní. Platbu obdržíte nejpozději do 30 dnů od vrácení produktu. Je vaší povinností zaplatit za poštovné vráceného zboží. Společnost RENDL Lighting a.s. zaplatí za zaslání náhradních produktů.
Ve zprávě musíte jasně uvést důvod vrácení zboží. Doba na vrácení zboží se počítá od převzetí zboží. Pokud jste si zakoupili produkt, který byl upraven dle vašeho požadavku, lhůta na vrácení se počítá od data, kdy vás RENDL Lighting a.s informoval o produktu.

Odstoupení Spotřebitele od smlouvy

Pokud Spotřebitel uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím internetu, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Toto právo nemají Kupující, kteří nejsou spotřebiteli (např. OSVČ, obchodní společnosti apod.).

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu a dále od kupní smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP nebo je k dispozici na https://www.rendl.cz/odstoupeni-od-smlouvy/. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zaslat na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího (info@rendl.com) nebo na adresu sídla Prodávajícího (Rendl Lighting a.s. Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Praha CZ) nebo využít Retour portál: https://www.rendl.cz/odstoupeni-od-smlouvy/. případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Záruka a služby
Záruční doba na všechny produkty je 2 roky.
Za poplatek je možno sjednat individuální prodlouženou záruku. Platí pro větší projekty.


Zásady ochrany osobních údajů
Při objednávání produktu budete požádáni o vyplnění vašich osobních údajů. Po zakoupení souhlasíte s tím, že tyto informace budou uchovávány v souladu se zásadami ochrany soukromí společností RENDL Lighting a.s, aby bylo možné splnit naši dohodu s vámi jako zákazníkem. Máte právo být informováni, že společnost RENDL Lighting a.s. registrovala vaše osobní údaje. Pokud jsou informace chybné, neúplné nebo irelevantní, můžete požádat o opravu nebo odstranění vašich osobních údajů. Pokud tomu tak je, kontaktujte nás prosím na e-mail b2b@rendl.cz.

Force Majore
Společnost RENDL Lighting a.s. není zodpovědná za události, které nemůže ovlivnit. Událostmi se myslí ty, které jsou způsobené okolnostmi mimo naši kontrolu, které přímo či nepřímo zabraňují nebo činí výrobu, dodávku nebo náklad nehospodárným až do odstranění této překážky. Za takové okolnosti se považují obtíže při získávání surovin, jakož i další potíže a poruchy, mimo jiné včetně války, nepokojů, pracovních konfliktů, požáru, povodně, bouře, nehody, nedostatku paliva nebo energie, nedostatku dopravy, překážek nebo přerušení přepravy na moři a poruchy nebo přerušení jakéhokoli druhu, pokud jde o naše zařízení nebo zařízení, které jsou považovány za nezbytné pro plnění závazků našich dohod.